ALGEMENE VOORWAARDEN SELENO B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Seleno B.V. (hierna ‘Leverancier’), gevestigd te Beilen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61961442.

1. Toepasselijkheid

Dit artikel bepaalt welke regels van toepassing zijn op de overeenkomst tussen partijen.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of levering van Leverancier en maken integraal onderdeel uit van iedere (hoofd)overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer. Inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.2 Indien Afnemer een consument is, heeft Afnemer vanaf het moment van bestellen een termijn van 14 dagen om de overeenkomst met Leverancier schriftelijk en kosteloos te ontbinden.

1.3 Nadere afspraken tussen Leverancier en Afnemer prevaleren enkel boven deze algemene voorwaarden indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en indien deze uitdrukkelijk zijn bepaald of de onmiskenbare bedoeling van partijen waren.

2. Uitvoering

De wijze waarop Leverancier haar diensten levert volgt uit dit artikel, ongeacht om welke diensten het gaat.

2.1 Na de totstandkoming van een daartoe strekkende overeenkomst tussen partijen zal Leverancier zich naar beste kunnen inspannen om kwalitatief goed advies te verstrekken, om kwalitatief goed werkende eindproducten en kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van haar diensten en de daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Afnemer hiermee opgeslagen gegevens te realiseren.

2.2 Vanwege de vele factoren buiten de controle van Leverancier, biedt Leverancier geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een Service Level Agreement (‘SLA’). Ook de door Leverancier opgegeven termijnen van levering zijn steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3 Als dat is overeengekomen, zal Leverancier Afnemer toegang tot haar hostingdienst via een dashboard geven. Deze dienst zal online toegankelijk zijn door een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Afnemer draagt de verantwoordelijkheid en het risico van alle acties die plaatsvinden via het gebruik van de dienst. Afnemer is bovendien zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Als Afnemer weet of vermoedt, dan wel redelijkerwijs behoort te weten of te vermoeden, dat misbruik van de toegang tot de dienst plaatsvindt of plaats heeft gevonden, dient Afnemer dit zo spoedig mogelijk aan Leverancier te melden zodat zij maatregelen kan nemen.

2.4 Leverancier zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand voor Afnemer per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een Service Level Agreement (SLA).

2.5 Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen te laten uitvoeren door derden. Eventuele onverwachte meerkosten die hiermee verband houden zijn alleen voor rekening van Afnemer als dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in dat kader verrichten.

2.6 Alle wijzigingen in de overeenkomst tussen partijen, hetzij op verzoek van Afnemer, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd en de daaraan verbonden extra kosten worden overeenkomstig gefactureerd aan Afnemer tegen de normale tarieven van Leverancier.

2.7 Tenzij partijen bepaalde maxima aan opslagruimte en dataverkeer per periode zijn overeengekomen, gelden er in beginsel geen maxima in het kader van de door Leverancier diensten. Wanneer er geen maxima gelden, dan geldt een zogenaamde ‘fair use policy’ waarbij partijen zich verplichten tot het vinden van een passende oplossing in onderling overleg.

2.8 Ten behoeve van een correcte en zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst tussen partijen kan Leverancier in voorkomende gevallen persoonsgegevens verwerken voor Afnemer. Leverancier treedt in dat geval op als ‘bewerker’ (of ‘verwerker’) in de zin van de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Afnemer is de ‘verantwoordelijke’ over de betreffende persoonsgegevens. Om de betreffende verwerkingen van zorgvuldigheid te waarborgen zal Leverancier meewerken aan het afsluiten van een afzonderlijke bewerkersovereenkomst met Afnemer.

3. Verplichtingen van Afnemer

Een overeenkomst vergt inspanningen van beide partijen. De verplichtingen van Afnemer worden in dit artikel bepaald.

3.1 Afnemer is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en gewenst is om een tijdige en correcte uitvoering van de overeenkomst tussen partijen door Leverancier mogelijk te maken. In het bijzonder zorgt Afnemer ervoor dat alle gegevens waarvan Leverancier aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. De termijn waarbinnen Leverancier de overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Leverancier zijn ontvangen.

3.2 Afnemer waarschuwt Leverancier tijdig voor de behoefde aan bepaalde extra maatregelen of capaciteit, wanneer Afnemer bijvoorbeeld een verhoogde (piek)belasting van de systemen voorziet of behoort te voorzien. Dit geldt met name indien Afnemer weet dat er ook diensten aan andere klanten van Leverancier worden geleverd via dezelfde systemen via welke de dienst aan Afnemer wordt geleverd. Indien de door Leverancier te nemen noodzakelijke maatregelen leiden tot extra kosten, dan kunnen deze voor zover dat redelijk is in rekening worden gebracht bij Afnemer.

3.3 Afnemer mag de dienst van Leverancier in geen geval gebruiken voor toepassingen waarbij een fout in de betreffende dienst zou kunnen leiden tot dood of ernstig letsel van personen, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn verkeerssystemen voor luchtvaart of treinverkeer of medische systemen waarbij fouten kunnen leiden tot onjuiste behandelingen of dood of letsel bij patiënten.

3.4 Afnemer garandeert ten opzichte van Leverancier dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen en/of licenties bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de dienst door Afnemer of voor ontwikkeling van het eindproduct door Leverancier voor die gevallen waarin dat vereist wordt. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle mogelijke schade die voortvloeit uit het niet bezitten van voornoemde vergunningen, toestemmingen of licenties.

3.5 Afnemer stelt Leverancier onverwijld op de hoogte van wijzigingen in naam, adres, woon- of vestigingsplaats, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers of andere voor de uitvoering van de overeenkomst relevante gegevens.

3.6 In geval Afnemer enige verplichting uit de overeenkomst tussen partijen niet nakomt, waaronder tijdige betaling van de facturen of het schenden van de in deze algemene voorwaarden opgenomen gebruiksvoorwaarden of enige andere bepaling, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.

3.7 Indien Afnemer in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties: Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd en Leverancier is gerechtigd om naast opschorting van haar diensten, waaronder het ontoegankelijk maken van gehoste websites, eventuele geleverde goederen en materialen terug te nemen.

3.8 Als Leverancier de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst tussen partijen, inclusief de aanspraak op betaling voor de opgeschorte diensten en het recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente. Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van een geldige opschorting.

4 Prijzen en betaling

Welke prijzen en welke betalingswijze gelden volgt uit dit artikel.

4.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Leverancier genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die vanuit de overheid worden opgelegd.

4.2 Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Leverancier zijn onder het voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Indien een prijs is gebaseerd op door Afnemer verstrekte onjuiste gegevens, dan heeft Leverancier het recht de prijzen in die mate aan te passen als ware de juiste gegevens verstrekt, ook nadat een overeenkomst tussen partijen reeds tot stand is gekomen.

4.4 Leverancier zal de door Afnemer verschuldigde bedragen aan Afnemer factureren. Leverancier mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Leverancier heeft het recht om de periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van haar diensten in rekening te brengen.

4.5 De betalingstermijn van een factuur is 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.6 Afnemer kan zich niet beroepen op opschorting van betaling of verrekening, tenzij Afnemer een consument is.

5. Wijzigingen in de overeenkomst

Veranderende omstandigheden vergen soms aanpassing van de overeenkomst. De wijze waarop de overeenkomst tussen partijen kan worden aangepast volgt uit dit artikel.

5.1 Het is Leverancier toegestaan om de tussen partijen geldende algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

5.2 Het is Leverancier ook toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5 (vijf) procent te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de overeenkomst op te zeggen.

5.3 Het is Leverancier toegestaan om haar dashboard en andere elementen van haar diensten in de vorm van Software-as-a-Service (SaaS) van tijd tot tijd te vernieuwen of aan te passen.

5.4 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten tussen partijen, met inachtneming van een termijn van 2 (twee) maanden na bekendmaking van de betreffende wijziging. De bekendmaking zal plaatsvinden via e-mail, post of een ander communicatiemiddel waarvan Leverancier kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij afnemer.

5.5 Wijzigingen van ondergeschikte betekenis kunnen altijd zonder enige mededeling daarvan worden doorgevoerd en behoeven geen toestemming van Afnemer.

5.6 Indien Afnemer een wijziging in de algemene voorwaarden tussen partijen, in de prijzen voor de dienst of in de dienst zelf niet wil accepteren, dient Afnemer dit binnen twee weken na bekendmaking schriftelijk mede te delen aan Leverancier. Indien Leverancier de aangekondigde wijziging daarop niet intrekt, kan Afnemer de Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen ingaan, met in achtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen.

6. Duur, opzegging en ontbinding

Dit artikel bepaalt hoe de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd.

6.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen of dit naar de aard van de overeenkomst niet mogelijk is, is de overeenkomst tussen partijen aangegaan voor onbepaalde duur. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde duur geldt in beginsel een looptijd van 12 (twaalf) maanden en wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij er rechtsgeldig wordt opgezegd of partijen een andere looptijd zijn overeengekomen of wanneer de duur van de overeenkomst samenhangt met een duidelijk bepaald project of ontwikkelingstraject.

6.2 Er geldt een opzeggingstermijn van 30 (dertig) dagen. Wanneer de overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan kan met inachtneming van de opzeggingstermijn slechts tegen het einde van de looptijd worden opgezegd. Wanneer de overeenkomst is aangegaan voor de duur van een duidelijk bepaald project of ontwikkelingstraject is opzeggen niet mogelijk.

6.3 Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst tussen partijen per direct te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij, indien:

  1. de andere partij is opgehouden te bestaan;
  2. de andere partij failliet is verklaard, in surseance van betaling is gesteld of een ontbindingsbesluit heeft genomen;
  3. de andere partij geen activiteiten meer verricht;
  4. de andere partij in verzuim is ten aanzien van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst tussen partijen, en die partij dit verzuim niet heeft gezuiverd binnen 30 (dertig) dagen na een ingebrekestelling; of
  5. er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst tussen partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van de ontbindende partij kan worden gevergd.

6.4 Als de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd, ongeacht op welke grond, zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer per direct opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Afnemer mag Afnemer uitsluitend het deel van de overeenkomst ontbinden welke nog niet door Leverancier is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, heeft Leverancier recht op vergoeding van de daardoor ontstane directe en indirecte schade.

6.5 Nadat de overeenkomst tussen partijen is beëindigd, ongeacht op welke grond, mag Leverancier de toegang tot de dienst aan Afnemer per direct ontzeggen en zal Leverancier de voor Afnemer opgeslagen gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Tegen betaling van een redelijke vergoeding is Leverancier bereid aan Afnemer een kopie van deze gegevens te verschaffen. Leverancier is gerechtigd deze verplichting op te schorten indien Afnemer in gebreke is in de voldoening van enige uit de overeenkomst tussen partijen voortvloeiende, of als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst ontstane verplichting.

7. Gebruiksvoorwaarden hosting

Indien Afnemer hostingdiensten van Leverancier afneemt, dan gelden mede de bepalingen uit dit artikel in het bijzonder voor de betreffende dienst.

7.1 Het is Afnemer verboden om met gebruikmaking van de dienst van Leverancier de Nederlandse of andere op Afnemer of Leverancier van toepassing zijnde wet- en regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen of anderszins onrechtmatig te handelen.

7.2 Ook is het Afnemer verboden om via de dienst van Leverancier content aan te bieden die verwijst naar onrechtmatige content (bijvoorbeeld met hyperlinks), behulpzaam is bij het schenden van wet- of regelgeving of het plegen van inbreuken op de rechten van anderen (bijvoorbeeld door daarover uitleg te verschaffen), of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

7.3 Het verspreiden van legale pornografische content door middel van de dienst is niet toegestaan.

7.4 Afnemer onthoudt zich ervan overige Afnemers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Leverancier, haar andere afnemers en overige internetgebruikers. Het is Afnemer niet toegestaan processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Leverancier, op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze Leverancier, haar andere afnemers of overige internetgebruikers hindert of schade toebrengen.

7.5 Indien naar het oordeel van Leverancier, al dan niet na een klacht van een derde, hinder of schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de diensten, de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te voorkomen of te beperken. Onder deze maatregelen worden in ieder geval verstaan: het ontoegankelijk maken van de content, het blokkeren van de toegang van Afnemer tot de dienst, het opschorten van de diensten en/of het verwijderen van de content die naar het oordeel van Leverancier voor de problemen zorgt. Leverancier zal dit zo spoedig mogelijk communiceren met Afnemer. Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen genomen in het kader van dit artikel.

7.6 Leverancier is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde (vermoedelijke) strafbare feiten. Verder is Leverancier gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die van oordeel is dat Afnemer inbreuk maakt op zijn of haar rechten, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

7.7 Het is Afnemer wel toegestaan om de diensten door te leveren (‘reselling’). Indien er sprake is van doorlevering, dan dient Afnemer dit uitsluitend in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van Afnemer te doen en zonder de naam van Leverancier daarbij kenbaar te maken. Afnemer vrijwaart Leverancier van alle claims van afnemers van Afnemer. Leverancier is gerechtigd ook bij overtredingen door de betreffende afnemers van de tussen Leverancier en Afnemer geldende overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverkort op te treden conform deze algemene voorwaarden.

8. Registratie van domeinnamen

Indien Afnemer via Leverancier domeinnamen laat registreren, dan gelden mede de bepalingen uit dit artikel in het bijzonder voor de betreffende dienst.

8.1 Leverancier zal zich inspannen de door Afnemer bestelde domeinnamen voor Afnemer te registreren. De aanvraag, toekenning en het eventuele gebruik van een domeinnaam zijn echter afhankelijk van en onderworpen aan regels, procedures en handelingen van de betreffende registrerende instanties. De betreffende instantie beslist over de toekenning van en de verlenging van een domeinnaam. Leverancier vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door Afnemer van enig recht op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

8.3 Afnemer dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Leverancier zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

8.4 Leverancier heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te doen plaatsen wanneer Afnemer aantoonbaar in gebreke blijft in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen voor de duur dat Afnemer in gebreke blijft en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming door middel van een schriftelijke ingebrekestelling.

8.5 In geval van ontbinding van de overeenkomst tussen partijen als gevolg van wanprestatie van Afnemer is Leverancier gerechtigd een domeinnaam van Afnemer op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen.

8.6 Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle schade die verband houdt met het gebruik van een domeinnaam door of namens Afnemer.

9. Ontwikkeling

Indien partijen zijn overeengekomen om software en/of een website te ontwikkelen, dan gelden mede de bepalingen uit dit artikel in het bijzonder voor de betreffende dienst.

9.1 Indien een (functioneel) ontwerp van de te ontwikkelen software of website van te voren niet bekend is, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke software of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Leverancier verlangen dat Afnemer zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

9.2 Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door een iteratief karakter, aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, die al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast. Partijen zullen steeds gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van het project en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. Afnemer aanvaardt het risico dat de software en/of de website niet per se aan alle specificaties zullen beantwoorden.

9.3 Afnemer zorgt voor een permanente, actieve en door de organisatie van Afnemer gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. Afnemer garandeert dat de door Afnemer ingezette medewerkers op sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden en voldoende kennis van zaken.

9.4 Afnemer garandeert voortvarendheid van de door Afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Wanneer tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van Afnemer ontbreken, is Leverancier gerechtigd – maar niet verplicht – de naar haar oordeel passende beslissingen te nemen.

9.5 Afnemer aanvaardt de software en/of de website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Leverancier is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.6 Onder de verplichtingen van Leverancier zijn niet begrepen het onderhoud van de software en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door Leverancier tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Leverancier verlangen dat Afnemer daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst zoals een Service Level Agreement (‘SLA’) aangaat. Deze werkzaamheden worden gedaan op basis van een inspanningsverbintenis en zullen separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Leverancier bij Afnemer in rekening worden gebracht.

9.7 Tenzij partijen zijn overeengekomen dat Leverancier de te ontwikkelen software en/of website op haar eigen systeem zal ‘hosten’, zal Leverancier de software en/of de website op een door haar te bepalen wijze aan Afnemer beschikbaar stellen. Uitsluitend als dat is overeengekomen zal Leverancier de ontwikkelde software of website bij Afnemer installeren en/of inregelen en/of de apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

9.8 De te ontwikkelen software en/of website geldt als door Afnemer geaccepteerd wanneer deze de betreffende software en/of website in gebruik heeft genomen en er geen sprake is van het substantieel niet voldoen van de software en/of website aan de aan Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele en technische specificaties (‘must haves’).

9.9 Leverancier is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de broncodes en de technische documentatie en de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.10 Leverancier staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde software en/of website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de software en/of website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

10. Consultancy

Indien Afnemer Leverancier inschakelt voor het geven van adviezen, dan gelden voor deze dienstverlening in het bijzonder de bepalingen uit dit artikel.

10.1 Advieswerkzaamheden worden enkel verricht op de gebruikelijke werkdagen en –tijden van Leverancier en op afstand dan wel vanuit de locatie van Leverancier, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

10.2 Het gebruik dat Afnemer maakt van door Leverancier verstrekte adviezen en rapporten is voor risico van Afnemer. Leverancier spant zich weliswaar in om goede adviezen te verstrekken, maar de bewijslast dat de verstrekte adviezen of de wijze van adviseren niet voldoen aan wat partijen zijn overeengekomen of wat van een redelijk handelend en bekwaam consultant mag worden verwacht, berust bij Afnemer. Het staat Leverancier vrij om tegenbewijs te leveren.

10.3 Adviezen en rapporten die aan Afnemer zijn verstrekt, zijn louter voor intern gebruik door Afnemer. Het is Afnemer niet toegestaan om de inhoud van adviezen en rapporten of de methoden, werkwijzen of technieken van Leverancier aan derden te verstrekken of openbaar te maken.

11. Intellectueel eigendom

Leverancier en derden kunnen rechten van intellectuele eigendom hebben, zoals auteursrechten of databankrechten, die gerespecteerd dienen te worden.

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door Leverancier ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, content, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, inclusief voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of haar licentiegevers.

11.2 Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en de bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst tussen partijen, deze algemene voorwaarden of die anderszins schriftelijk worden toegekend. Buiten deze en de in de wet dwingend aan Afnemer toegekende rechten, zal Afnemer de software, content en materialen niet verveelvoudigen en openbaar maken of (herhaald systematisch) opvragen en hergebruiken.

11.3 Tenzij anders is overeengekomen is het Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de beschikbaar gestelde software, content of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de content of materialen.

11.4 Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar software, content en materialen. Indien Leverancier door middel van technische bescherming deze software, content of materialen heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te ontwijken, tenzij de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

11.5 Leverancier behoudt het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.6 Ieder gebruik en iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van de software, content en materialen die buiten de strekking van de overeenkomst valt, wordt beschouwd als een schending van het intellectuele eigendomsrecht van Leverancier.

11.7 Afnemer zal aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van 10.000,- Euro betalen per handeling in strijd met dit artikel, onverminderd het recht van Leverancier om volledige vergoeding van haar schade te vorderen en andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

12. Geheimhouding

De plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie is voor beide partijen in dit artikel geregeld.

12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie vertrouwelijk is. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers en de door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de betreffende overeenkomst.

12.2 Leverancier zal geen kennis nemen van gegevens die Afnemer opslaat en/of verspreidt via de systemen van Leverancier, tenzij een goede uitvoering van de overeenkomst tussen partijen of de controle op naleving van de gebruiksvoorwaarden dit vereist of Leverancier daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In zodanig geval zal Leverancier zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

12.3 De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen zolang de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

13. Aansprakelijkheid

Leverancier beperkt in dit artikel haar aansprakelijkheid voor schade.

13.1 De aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door Afnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van haar verplichtingen onder de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden, waaronder ook begrepen ieder onrechtmatig handelen van Leverancier, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel per reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Afnemer onder de betreffende overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000,- Euro.

13.2 Buiten de in het vorige lid genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Met name rust op Leverancier geen aansprakelijkheid voor andere schade dan vermogensschade en voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens, reputatieschade, schade uit datalekken en schade door bedrijfsstagnatie.

13.3 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Leverancier een redelijke termijn wordt gegund om de tekortkoming te zuiveren, en Leverancier ook na die redelijke termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat zal zijn adequaat te reageren.

13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

13.5 Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

14. Overmacht

In overmachtssituaties kunnen partijen niet nakomen en worden zij daartoe niet verplicht.

14.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien zich een buiten de macht van partijen liggende omstandigheid voordoet die iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming ontneemt, tenzij die omstandigheid reeds bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen kon of had moeten worden voorzien.

14.2 Onder overmacht worden, naast hetgeen daaromtrent in de geldende wet- en regelgeving en geldende rechtspraak wordt verstaan, in ieder geval begrepen: storingen van publieke infrastructuur die gewoonlijk voor Leverancier beschikbaar is en waar de levering van de diensten van afhankelijk is maar waarover Leverancier geen feitelijke of contractuele macht kan uitoefenen (zoals de werking van de registers en netwerken in het internet, die autonoom zijn of waar Leverancier geen contract mee heeft gesloten), storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur die het gevolg zijn van onrechtmatige of strafbare handelingen (zoals hacking, DDoS-aanvallen en dergelijke), stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisaties, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoornissen, brand, overstromingen, terroristische aanslagen, en het geval dat Leverancier door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst tussen partijen redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden verlangd.

14.3 Indien een overmachtssituatie langer dan drie maanden voortduurt, heeft iedere partij het recht de overeenkomst tussen partijen te ontbinden. Wat op grond van de betreffende overeenkomst reeds is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

15. Overige bepalingen

In dit artikel worden overige afspraken tussen partijen vastgelegd.

15.1 Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Tenzij partijen een minnelijke oplossing weten te bereiken of anderszins schriftelijk overeenkomen, worden geschillen bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.

15.3 Het is Afnemer niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de tussen partijen geldende overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij Leverancier hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van Afnemer.

15.4 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als juridisch mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden vorm wordt gegeven.

15.5 Informatie en mededelingen op de website en in brochures van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website of brochures enerzijds en de overeenkomst tussen partijen anderzijds, dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

15.6 De logfiles, door Leverancier opgeslagen versies van de communicatie tussen partijen en andere vormen van administratie van Leverancier gelden als authentiek en vormen volledig bewijs van stellingen van Leverancier. Het staat Afnemer vrij om tegenbewijs te leveren.